Bygningsbrandforsikring

Forsikringen dækker dine bygninger med faste installationer som fx el, varme, gas- og vand, sanitets- og kloakanlæg samt andet fast bygningstilbehør. Alt er forsikret til fuld nyværdi.

Det betyder, at bliver dine bygninger ramt af brand, lynnedslag, eksplosion eller sprængning af fx dampkedler eller beholdere som autoklaver, er du godt dækket. Vi betaler for, at bygningerne bliver repareret eller genopført - alt efter skadens omfang. Desuden betaler vi for skader, der fx sker under slukning af branden, nedrivning eller ved andre tiltag, der iværksættes for at begrænse skadens omfang.  

Udgifter til redning og opbevaring af virksomhedens løsøre, mens istandsættelse eller genopbygning finder sted, dækker vi også. Det samme gælder eventuelle bortkomne genstande.

Desuden dækker Bygningsbrandforsikringen El-skade og Restværdi.

Tilvalg:
Jordskade

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.