Forsikring af dit hus

Næsten alle husejere har lån i deres hus. For at husejeren overhovedet kan få et lån, skal huset være brandforsikret, idet husets værdi stilles som sikkerhed for långiveren. Men langt de fleste husejere har indset, at andre skader på huset som f.eks. storm- og vandskader kan true deres økonomi. Som hovedregel forsikres dit parcelhus til nyværdi som - i princippet betyder - at forsikringen er sumløs. Skulle det værste ske, og dit hus brænder ned til grunden, betyder det for dig, at huset genopføres i nutidige materialer og efter nuværende byggemetoder.

Parcelhusforsikringen består som minimum af følgende grunddækning:

Bygningsbrand- inkl. husejeransvarsforsikring

Du kan tilkøbe følgende ekstra dækninger

Bygningskasko- inkl. retshjælpsforsikring

Glas- & kummeforsikring

Bygningsbrandforsikring
Dækker alle skader på huset hvis skaderne er forårsaget ved brand, lynnedslag eller eksplosion.

Skader, der er opstået ved nedstyrtning af luftfartøj eller genstande herfra, dækkes også.

Såfremt du har lånt til finansieringen af huset, kræver långiver at du som minimum har etableret bygningsbrandforsikring. 

Husejeransvarsforsikring
Dækker det ansvar du efter gældende retspraksis bliver erklæret erstatningsansvarlig for. De maksimale dækningssummer er DKK 5.000.000,- ved personskader og DKK 2.000.000,- ved tingskader.

Bygningskaskoforsikring
Dækker f.eks.

Hård frost kan sprænge rør, sanitet, radiatorer, wc-kummer osv.

En storm kan ødelægge et tag samt en evt. efterfølgende vandskade.

En pludselig lækage, så der strømmer vand, olie eller kølevæske ud, kan også sætte sine spor på huset.

Tyveri og hærværk går sjældent sporløst hen over huset.

Retshjælpsforsikring
Kommer du som ejer af en privat bolig ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du med visse begrænsninger opnå retshjælpsdækning. Det betyder, at forsikringen betaler dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger ved at føre sagen med op til 75.000 kr. Du skal selv betale 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst 2.500 kr.

Glas- & sanitetsforsikring
Forsikringen dækker i helårsboligen brud på de forsikrede genstande, efter disse er indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbestanddele, og så længe de forbliver der.

Restværdiforsikring
Bliver dit hus beskadiget med mere end 50 % af, hvad det koster at bygge et nyt, kan du vælge at få revet resterne af huset ned, og få opført et helt nyt hus.

Ønsker du uddybende information om parcelhusforsikring er du meget velkommen til at kontakt os.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.